نویسنده = علی دوست، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل همسانی زبان قرآن و قوم و پی آمدهای آن

دوره 14، شماره 54، پاییز 1392، صفحه 5-38

ابوالقاسم علی دوست؛ علیرضا قائمی نیا؛ محمدحسین رفیعی


2. گونه شناسی مفاهیم قرآنی و قلمرو فهم عرفی

دوره 14، شماره 55، پاییز 1392، صفحه 127-156

ابوالقاسم علی دوست؛ علیرضا قائمی نیا؛ محمدحسین رفیعی