نویسنده = قنبرلو، زینب
1. بررسی و نقد استنتاج متافیزیکی مقولات در فلسفه کانت

دوره 14، شماره 56، پاییز 1392، صفحه 115-140

علی فتح طاهری؛ زینب قنبرلو