نویسنده = صیدی، محمود
1. رویکردی تحلیلی- انتقادی به آرای ابن‏سینا درباب «قوه وهم»

دوره 15، شماره 59، پاییز 1393، صفحه 35-54

محمود صیدی؛ علی حسینی؛ سیدمصطفی موسوی اعظم