نویسنده = شریف عسکری، محمد صالح
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحوّل معناشناختی واژه حُبّ در قرآن کریم نسبت به ادبیّات عصر جاهلی

دوره 17، شماره 66، تابستان 1395، صفحه 119-144

علی صیادانی؛ مهدی شفائی؛ محمد صالح شریف عسکری