نویسنده = مؤمنی شهرکی، حسام الدین
تعداد مقالات: 1
1. صدرالمتألهین و علامه طباطبائی به مدعایِ شکاکان یونان باستان دربارة «ناتوانی حس و عقل از ادراک»

دوره 19، شماره 76، زمستان 1397، صفحه 85-110

حسام الدین مؤمنی شهرکی؛ عبدالحسین خسروپناه