نویسنده = اردستانی، محمد علی
2. تأملی اکتشافی در چیستی قضایای خارجیه و حقیقیه و ذهنیه

دوره 16، شماره 63، پاییز 1394، صفحه 35-56

محمد علی اردستانی