نویسنده = رضازاده، حمید
1. ریشه‌یابی درون‏گرایی/ برون‏گرایی در توجیه ، در دانش اصول فقه

دوره 16، شماره 64، زمستان 1394، صفحه 67-84

جعفر مروارید؛ حمید رضازاده