نویسنده = اشکوری، محمد فنایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد نظام معرفت شناختی جان دویی

دوره 16، شماره 64، زمستان 1394، صفحه 129-150

محمد فنایی اشکوری؛ محمد‎صادق علی پور