نویسنده = قائمی نیا، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. کاربست نظریه پیش نمونه و شبکه شعاعی در معناشناسی شناختی تقوا در قرآن

دوره 17، شماره 66، تابستان 1395، صفحه 93-117

مریم نیلی پور؛ علیرضا قائمی نیا؛ شعبان نصرتی