نویسنده = فاضلی، سید احمد
تعداد مقالات: 1
1. بیان پذیری عرفان؛ بررسی ادله ناظر بر متعلق تجربه، تجربه گر و تجربه

دوره 19، ویژه نامه فلسفه عرفان، تابستان 1397، صفحه 117-156

سید احمد فاضلی