نویسنده = اسماعیلی، مسعود
1. بیان‌پذیری عرفان؛ تقریر و ارزیابی ادله ناظر بر زبان، ادراک و کیفیات نفسانی

دوره 19، ویژه نامه فلسفه عرفان، تابستان 1397، صفحه 213-236

مسعود اسماعیلی