نویسنده = سیدباقری، سیدکاظم
تعداد مقالات: 1
1. مبانی معرفت‌ شناختی عدالت اجتماعی با تأکید بر قرآن کریم

دوره 19، شماره 76، زمستان 1397، صفحه 111-134

سیدکاظم سیدباقری