نویسنده = امیری آرا، حسن
تعداد مقالات: 1
1. پرس و تقرب به صدق در علم: قرابت میان ذهن و طبیعت

دوره 20، شماره 77، بهار 1398، صفحه 155-184

حسن امیری آرا