نویسنده = دهقانی، فرزاد
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی لوحِ محفوظ در قرآن

دوره 19، شماره 73، بهار 1397، صفحه 5-46

علی رضا فخاری؛ فرزاد دهقانی؛ علی شریفی