نویسنده = دادخواه، میثم
تعداد مقالات: 1
1. تحوّلِ هرمنوتیکیِ پدیدارشناسی: هایدگر و ریکور

دوره 19، شماره 75، پاییز 1397، صفحه 109-138

میثم دادخواه؛ علی نقی باقرشاهی