نویسنده = دیوانی، امیر
تعداد مقالات: 1
1. ضرورت سنجش عقلی دانش ها

دوره 19، ویژه نامه فلسفه عرفان، تابستان 1397، صفحه 41-72

امیر دیوانی