نویسنده = تاجیک، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. زبان عرفان و قدرت در عصر ایلخانان

دوره 19، ویژه نامه فلسفه عرفان، تابستان 1397، صفحه 237-261

ولی محمد احمدوند؛ محمدرضا تاجیک