نویسنده = ایزدی، جنان
تعداد مقالات: 1
1. معرفت شناسی از دیدگاه قاضی عبدالجبار و قاضی ابوبکر باقلانی

دوره 16، شماره 63، پاییز 1394، صفحه 57-82

جنان ایزدی؛ حسین سلطانی