دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، بهار 1393، صفحه 1-280 
3. نظریه علیت از منظر حکمت سینوی

صفحه 61-76

هادی صادقی؛ مهدی نصرتیان اهور


4. بررسی«قیامت تشکیکی» از نگاه سیدحیدر ‌آملی

صفحه 77-106

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ فاطمه فرضعلی