دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، پاییز 1393 
6. بررسی دیدگاه نفی حرکت در مجردات

صفحه 127-164

سمیه کامرانی؛ محمد سعیدی مهر؛ سیدعباس ذهبی