دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، پاییز 1392، صفحه 1-174