دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، پاییز 1392، صفحه 1-210 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل همسانی زبان قرآن و قوم و پی آمدهای آن

صفحه 5-38

ابوالقاسم علی دوست؛ علیرضا قائمی نیا؛ محمدحسین رفیعی


3. تحقیق پذیری زبان مناجات

صفحه 63-84

فاطمه فرضعلی،؛ شراره سادات سرسرابی