دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، پاییز 1392، صفحه 1-179 
6. گونه شناسی مفاهیم قرآنی و قلمرو فهم عرفی

صفحه 127-156

ابوالقاسم علی دوست؛ علیرضا قائمی نیا؛ محمدحسین رفیعی