دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، زمستان 1391 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل معناشناسی حوزه معنایی تعلیم در قرآن عاملیت خدا در فرآیند تعلیم

صفحه 5-30

محمد رکعی؛ شعبان نصرتی؛ محمد رنجبر حسینی