دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، زمستان 1390 
7. بررسی مفهوم «بازی» در نقد قوه حکم

صفحه 143-198

محمدرضا ریخته گران؛ محمدباقر قمی