دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، زمستان 1391 

مقاله پژوهشی

1. الگوی تفکر قرآنی بر اساس معناشناسی همزمانی

صفحه 5-28

هادی صادقی؛ شعبان نصرتی


3. هرمنوتیک گادامری و تاویل بینامتنی

صفحه 51-78

محمدجواد صافیان؛ مهدی غیاثوند