دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، زمستان 1389 
3. بحث ظهور و اهمیت زبان شناختی آن

صفحه 77-94

علی رضا قائمی نیا؛ سمیه کامرانی


5. تحلیل متن شناسی زیارت نامه حضرت امام رضا علیه السلام بر پایه نظریه کنش گفتار

صفحه 121-140

مهدی رجب زاده؛ محمدرضا پهلوان نژاد؛ محمدرضا فخر روحانی


7. معرفت بخشی خبر واحد

صفحه 169-208

محمدتقی سهرابی فر