دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، زمستان 1388 
5. نشان اهل بصیرت ، کیمیای اهل معرفت

صفحه 93-116

سیدحمیدرضا میرعظیمی؛ محی الدین قنبری