دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، زمستان 1386 

مقاله پژوهشی

1. سادگی در نظریات علمی

صفحه 3-16

صدرا ساده