دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، زمستان 1386 
8. علم ، دین و آینده

صفحه 141-176

هلمز رلستون سوم؛ ابوالفضل حقیری قزوینی