دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، زمستان 1384 

مقاله پژوهشی

1. رئالیسم درونی

صفحه 3-14

علیرضا قائمی نیا


7. نقشه معرفت علمی

صفحه 119-144

آرتور پیکاک؛ ابوالفضل حقیری قزوینی


8. استنتاج از راه بهترین تبیین

صفحه 145-154

گیلبرت هارمن؛ رحمت الله رضایی