دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، زمستان 1381 

مقاله پژوهشی

1. معرفت و گونه‌های توجیه

صفحه 3-20

عباس عارفی


4. گواهی

صفحه 67-96

رابرت آئودی؛ علی اکبر احمدی


5. چیستی باور موجه

صفحه 97-130

آلوین گلدمن؛ مسعود الوند


6. نسب درونی و بیرونی

صفحه 131-156

ریچارد ام. رورتی؛ مرتضی قرایی