دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، زمستان 1380 

مقاله پژوهشی

1. مبناگروی و مسأله ابتناء

صفحه 5-28

عباس عارفی


2. موضوع درون ماندگار و موضوع متعدی

صفحه 29-46

مهدی حائری یزدی؛ سیدمحسن میری