دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، بهار 1394، صفحه 1-157 
4. بررسی تحلیلی عناصر معرفتی در نظریه سنت‌های پژوهشی لائودن

صفحه 87-114

زهره عبدخدائی؛ قاسم پورحسن؛ حسین کلباسی اشتری