دوره و شماره: دوره 16، شماره 62، تابستان 1394، صفحه 1-146