دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، پاییز 1394، صفحه 1-174 

مقاله پژوهشی

1. تعریف فلسفه‌ی مضاف

صفحه 5-34

علی‌اکبر رشاد


6. ارتباط مزیت‌های تبیین‌گر با یکدیگر و محدودیت «ایراد هانگرفورد»

صفحه 131-164

سیدمحمدمهدی اعتمادالاسلامی بختیاری؛ میرسعید موسوی کریمی