دوره و شماره: دوره 17، شماره 65، بهار 1395 
2. روش شناسی کشف قلمرو سنت

صفحه 29-48

ابوالقاسم علیدوست؛ سید مرتضی حسینی کمال‌آبادی