دوره و شماره: دوره 19، شماره 74، تابستان 1397، صفحه 1-217 
5. نسبت میان بازی‌های زبانی، صورت‌های‌ زندگی و حیات اجتماعی انسان در ویتگنشتاین متأخر

صفحه 113-136

مهدی دهاقین؛ عبدالرزاق حسامی فر؛ سید مسعود سیف؛ محمد حسن حیدری


7. شبکۀ شعاعی معنای ایمان از دیدگاه اندیشمندان اسلامی

صفحه 157-176

علیرضا قائمی نیا؛ شعبان نصرتی؛ سولماز ایرانی


9. Abstracts

صفحه 219-229

translator translator