دوره و شماره: دوره 19، ویژه نامه فلسفه عرفان، تابستان 1397، صفحه 1-260 

مقاله پژوهشی

1. بیان پذیری مشاهده‌ های عرفانی

صفحه 5-40

سید یدالله یزدان‌پناه


8. زبان عرفان و قدرت در عصر ایلخانان

صفحه 237-261

ولی محمد احمدوند؛ محمدرضا تاجیک