دوره و شماره: دوره 19، شماره 76، زمستان 1397، صفحه 1-208 
2. شعور از دیدگاه علامه طباطبائی در المیزان؛ مفهوم، انواع، آثار و گستره

صفحه 35-58

سید رسول میراشرفی لنگرودی؛ شعبان نصرتی؛ سید میثم موسوی


6. تلفیق مفهومی: مطالعة موردی واژة «نطق» در قرآن کریم

صفحه 135-154

سحر بهرامی خورشید؛ ارسلان گلفام؛ علی مالمیر


7. هستی‌شناسی شر در قرآن با تأکید بر میدان معنایی واژگان همنشین

صفحه 155-174

رحمان عشریه؛ حسن رضایی هفتادر؛ سید مهدی میرزابابایی