نویسنده = ������������ ��������������
تفسیری اصاله الوجودی از ارسطو

دوره 12، شماره 48، دی 1391، صفحه 103-130

ابراهیم دادجو


این رشد گرایی آکوئینی (نگاهی تطبیقی)

دوره 13، شماره 51، دی 1391، صفحه 147-164

ابراهیم دادجو