نویسنده = ������ ���������� ������������������
تحلیل همسانی زبان قرآن و قوم و پی آمدهای آن

دوره 14، شماره 54، آذر 1392، صفحه 5-38

ابوالقاسم علی دوست؛ علیرضا قائمی نیا؛ محمدحسین رفیعی


گونه شناسی مفاهیم قرآنی و قلمرو فهم عرفی

دوره 14، شماره 55، آذر 1392، صفحه 127-156

ابوالقاسم علی دوست؛ علیرضا قائمی نیا؛ محمدحسین رفیعی