نویسنده = ����������������� �������������������� ����������