نویسنده = ������������������ ����������������
نظریه‌ای درباره مشاهده‌ناپذیرها بر اساس دیدگاه‌های علامه طباطبایی

دوره 23، شماره 89، فروردین 1401، صفحه 95-125

مهدی خلیلی؛ ابوالفضل کیاشمشکی


شناخت حضوری در مادیات از منظر حکمت متعالیه

دوره 17، شماره 67، بهمن 1395، صفحه 29-54

محمد جواد پاشایی؛ ابوالفضل کیاشمشکی


وابستگی نظریه های چندجهانی به افق مفهومی نظریه پردازان

دوره 17، شماره 67، بهمن 1395، صفحه 103-155

نرگس فتحعلیان؛ ابوالفضل کیاشمشکی