نویسنده = علیرضا قائمی نیا
مبانی پارادایمی رویکرد میان‌رشته‌ای و نسبت آن با سنت نظری حکمت اسلامی

دوره 23، شماره 90، تیر 1401، صفحه 5-39

علی ابراهیم پور؛ علیرضا قائمی نیا


آمیزه ­های استعاری و استعاره ­های زنجیری

دوره 22، شماره 88، دی 1400، صفحه 95-124

سکینه نویدی باغی؛ علی ایزانلو؛ علیرضا قائمی نیا؛ علیرضا آزاد


تحلیل میدان معنایی همنشینی «تقوا» و «ایمان» در ساختار معنایی قرآن با تأکید بر روش ایزوتسو

دوره 22، شماره 86، تیر 1400، صفحه 35-62

علیرضا قائمی نیا؛ سمیه خلجی؛ محمد حسین شیرافکن


تحلیل شناختی طبع قلب با تأکید بر نمابرداری ساختاری در قرآن

دوره 21، شماره 84، اسفند 1399، صفحه 5-40

علیرضا قائمی نیا؛ شعبان نصرتی


تحلیل استعاره­ های مفهومی واژه «آیه» در قرآن

دوره 21، شماره 83، آذر 1399، صفحه 5-24

علیرضا قائمی نیا؛ شیما حمیدی


استعاره مفهومی وحی رسالی در قرآن کریم

دوره 21، شماره 81، خرداد 1399، صفحه 5-34

علیرضا قائمی نیا؛ شعبان نصرتی؛ منا فریدی خورشیدی