نویسنده = علیرضا قائمی نیا
مبانی معناشناختی تعین معنای متن از دیدگاه جان سرل و شهید صدر

دوره 24، شماره 94، تیر 1402، صفحه 5-35

علیرضا قائمی نیا؛ مجتبی رستمی کیا؛ محمدعلی عبداللهی


تحلیل فراعرفی روایات تأویلی با تأکید بر جواز الغای پیوندهای متنی

دوره 20، شماره 79، آذر 1398، صفحه 5-36

علیرضا قائمی نیا؛ مهدی کمانی نجف آبادی


سطح مشخص بودگی نفس در مفهوم سازی قرآن

دوره 20، شماره 77، خرداد 1398، صفحه 5-26

علیرضا قائمی نیا؛ رسول احمدی


شبکۀ شعاعی معنای ایمان از دیدگاه اندیشمندان اسلامی

دوره 19، شماره 74، تیر 1397، صفحه 157-176

علیرضا قائمی نیا؛ شعبان نصرتی؛ سولماز ایرانی


اثبات عالم خارج از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 19، شماره 73، اردیبهشت 1397، صفحه 73-90

علیرضا قائمی نیا؛ اسلام رجبی؛ علیرضا صانعی


تحلیل حوزه مقابل تقوا با تأکید بر روش معناشناسی ایزوتسو

دوره 18، شماره 71، مهر 1396، صفحه 171-198

محمد حسین شیرافکن؛ فاطمه صاحبیان؛ علیرضا قائمی نیا


استعاره مفهومی رحمت الهی در قرآن کریم

دوره 18، شماره 69، خرداد 1396، صفحه 27-52

سیده مطهره حسینی؛ علیرضا قائمی نیا


موضوع‏له اسمای خاص از منظر سوسور و اصولیّون

دوره 16، شماره 63، آذر 1394، صفحه 83-108

احسان مهرکش؛ علیرضا قائمی نیا


مبانی معرفت‌شناختی اخلاق از دیدگاه خواجه افضل‌الدین کاشانی

دوره 16، شماره 62، شهریور 1394، صفحه 73-100

محمدربیع میرزایی؛ علیرضا قائمی نیا


تحلیل همسانی زبان قرآن و قوم و پی آمدهای آن

دوره 14، شماره 54، آذر 1392، صفحه 5-38

ابوالقاسم علی دوست؛ علیرضا قائمی نیا؛ محمدحسین رفیعی


گونه شناسی مفاهیم قرآنی و قلمرو فهم عرفی

دوره 14، شماره 55، آذر 1392، صفحه 127-156

ابوالقاسم علی دوست؛ علیرضا قائمی نیا؛ محمدحسین رفیعی


شبکه های شعاعی معناشناسی قرآن

دوره 10، شماره 38، دی 1388، صفحه 7-40

علیرضا قائمی نیا


زبان شناسی شناختی و تفسیر قرآن کریم

دوره 8، شماره 30، دی 1386، صفحه 3-26

علیرضا قائمی نیا


اعجاز شناختی قرآن

دوره 8، شماره 31، دی 1386، صفحه 3-32

علیرضا قائمی نیا


امکان و چگونگی علم دینی

دوره 7، شماره 27، دی 1385، صفحه 3-24

علیرضا قائمی نیا


دین و هوش مصنوعی

دوره 7، شماره 25، دی 1385، صفحه 23-36

علیرضا قائمی نیا


کریپکی و مفهوم پیروی از قاعده

دوره 7، شماره 28، دی 1385، صفحه 27-42

علیرضا قائمی نیا


علم قدسی در حکمت خالده

دوره 7، شماره 26، دی 1385، صفحه 37-56

علیرضا قائمی نیا


رئالیسم درونی

دوره 6، شماره 23، دی 1384، صفحه 3-14

علیرضا قائمی نیا


مسئلة ارتباط علم و دین در جهان اسلام

دوره 6، 21-22، دی 1384، صفحه 29-45

علیرضا قائمی نیا


چیستی عقلانیت

دوره 5، شماره 17، دی 1383، صفحه 3-12

علیرضا قائمی نیا


تجربه گرایی ساختی و رئالیسم علمی

دوره 5، شماره 19، دی 1383، صفحه 11-22

علیرضا قائمی نیا


برخی دیدگاههای جدید درباب «معرفت پیشینی»

دوره 5، شماره 20، دی 1383، صفحه 43-54

علیرضا قائمی نیا