نویسنده = ���������������������������� ���������������� ����������������������
ارتباط مزیت‌های تبیین‌گر با یکدیگر و محدودیت «ایراد هانگرفورد»

دوره 16، شماره 63، آذر 1394، صفحه 131-164

سیدمحمدمهدی اعتمادالاسلامی بختیاری؛ میرسعید موسوی کریمی