کلیدواژه‌ها = حکمت متعالیه
منشأ مغزی و ناآگاهانه «ارادة آزاد» در آزمایش بنجامین لیبت و حکمت متعالیه

دوره 24، شماره 93، فروردین 1402، صفحه 33-63

حمید محسنی؛ سید یدالله یزدان پناه


شناخت حضوری در مادیات از منظر حکمت متعالیه

دوره 17، شماره 67، بهمن 1395، صفحه 29-54

محمد جواد پاشایی؛ ابوالفضل کیاشمشکی