کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
طرح واره استعاره های مفهومی انفاق در قرآن کریم

دوره 24، شماره 96، دی 1402، صفحه 137-173

رقیه قطمیری قصرالدشتی؛ حسن خرقانی؛ شعبان نصرتی؛ علی خیاط


فرایند هستی­ شناختی واژه­ «حیوة» در قرآن: بر اساس نظریه استعاره مفهومی

دوره 22، شماره 85، خرداد 1400، صفحه 179-204

حسین زکائی؛ مراد باقرزاده؛ لیلا اردبیلی


معناشناسی توصیفی اراده با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی

دوره 21، شماره 82، شهریور 1399، صفحه 187-217

رضا رئوفیان؛ علی اصغر تجری


بررسی معناشناختی واژه «دنیا» در قرآن کریم با رویکرد شناختی

دوره 20، شماره 80، اسفند 1398، صفحه 203-225

محمد رحیمی خویگانی؛ حمید باقری


بررسی تحوّل معناشناختی واژه حُبّ در قرآن کریم نسبت به ادبیّات عصر جاهلی

دوره 17، شماره 66، شهریور 1395، صفحه 119-144

علی صیادانی؛ مهدی شفائی؛ محمد صالح شریف عسکری