کلیدواژه‌ها = ذهن
مفهوم «واقعیت» در مکانیک کوانتومی و تأثیر آن بر ذهن

دوره 24، شماره 93، فروردین 1402، صفحه 161-196

سید مجید صابری فتحی


برهان عینیت ذهن و ذهنی بر اتحاد عاقل و معقول

دوره 23، شماره 92، بهمن 1401، صفحه 191-212

محمدرضا ارشادی نیا


تبیین و نقد طبیعت‌ گرایی زیست‌ شناختی جان سرل

دوره 22، شماره 86، تیر 1400، صفحه 131-164

حبیب کارکن بیرق


نوخاستگی زبان و جوهریت ذهن/ نفس

دوره 20، شماره 80، اسفند 1398، صفحه 67-95

محمدمهدی عموسلطانی؛ احمد عبادی